Quý III/2019 sản lượng điện phát là 16,33 triệu kWh, 9 tháng đầu năm 2019 là 44,89 triệu kWh; Tổng doanh thu: Quý III/2019 là 12,86 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2019 là 63,41 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 đạt 5,11 tỷ đồng
ĐIỀU LỆ CÔNG TY

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[cập nhật: 10-06-2014]

CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT

[cập nhật: 10-06-2014]

CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

[cập nhật: 10-06-2014]

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

[cập nhật: 10-06-2014]

CHƯƠNG XVII. CON DẤU

[cập nhật: 10-06-2014]

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử