9 tháng đầu năm 2018: sản lượng điện phát là 63.950.257 kWh; tổng doanh thu là 78.247.865.377 đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 27.762.181.856 đồng.
Hoạt động kinh doanh

Công tác tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) CTTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 27-12-2008]
Sau khi có văn bản số 08/CV-HĐQT ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất phương án triển khai tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) công trình畉䝴畍겇畉臁痚直႘ ა Ā㺣痘帉痘Ѐ瑖淬ﰴ谐ઌ Ā庐ઌ彿淭奋淭巫淭ﯨઌઌ彿淭ઌ塚淭ઌꍈ淲谐ઌ學淭漸淲圔淭谐ઌ圞淭圭淭ﰴWა აၵ盤굀#䐺痘暼直굀#ა 굀#À㺣痘굀#

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử