Quý I/2019, sản lượng điện phát là 19,34 triệu kWh; tổng doanh thu là 27,59 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,64 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh

PC3-Invest: Nhà máy thủy điện Đăk Pône đạt 100% sản lượng điện kế hoạch năm 2011

[cập nhật: 22-11-2011]
Tính đến 12h51 phút ngày 21/11/2011, Nhà máy thuỷ điện Đăk Pône của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã phát được 47,8 triệu KWh điện thương phẩm, đạt 100% kế hoạch sản lượng điện của cả năm 2011.

Đội Xây lắp từng bước ổn định và phát triển

[cập nhật: 21-03-2009]
Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao, ngay từ đầu năm, Đội Xây lắp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí văn phòng làm việc, điều kiện công tác cho cán bộ điều hành và nhân công tại công trường.

Công tác tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) CTTĐ Đăk Pône

[cập nhật: 27-12-2008]
Sau khi có văn bản số 08/CV-HĐQT ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất phương án triển khai tự thực hiện một phần khối lượng lô thầu 7.1: Xây dựng kênh dẫn nước, bể áp lực và nhà van (từ Km 0 +93 đến Km 0+330) công trình畉䝴畍겇畉臁痚直႘ ა Ā㺣痘帉痘Ѐ瑖淬ﰴ谐ઌ Ā庐ઌ彿淭奋淭巫淭ﯨઌઌ彿淭ઌ塚淭ઌꍈ淲谐ઌ學淭漸淲圔淭谐ઌ圞淭圭淭ﰴWა აၵ盤굀#䐺痘暼直굀#ა 굀#À㺣痘굀#

 Địa chỉ: Tòa nhà 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng * Tel: 0236.2212545;  Fax: 0236.2221000;  Email:pc3i@pc3invest.vn

Giấy phép số 183/GP-TTĐT ngày 30/09/2008 của Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử